fbpx

ניהול סיכונים

ב"קרני פמילי אופיס" נתאים את תכנית ניהול הסיכונים לך ולמשפחתך באופן אישי ופרטני, כדי למזער את הסיכונים למינימום האפשרי. בניית תכנית משולבת של תכנון פיננסי נכון, תעניק לך ולמשפחתך שקט נפשי וביטחון כלכלי עתידי.

הגדרתו של המושג ”סיכון“ משתנה לעתים לפי גישות שונות והמטרות השונות של תהליך ניהול הסיכונים. ההגדרה של סיכון היא:
”חשש או אפשרות לאירוע אשר עלול לגרום לנזק או להפסד". האפשרות להתרחשות אירוע כלשהו, עלולה לגרום לפגיעה בתכניות העתידיות של המשפחה או לאי-השגתם. על-סמך הגדרה זו, יש לקבוע ולזהות את היעדים ובהתאם להם ניתן לאתר את המקומות שבהם ישנה חשיפה לסיכון.

כל אדם פועל במספר מישורים החושפים אותו למגוון סיכונים. כדי לערוך בחינה כזו, הסקירה מנסה להתמודד עם כמה שאלות מרכזיות: מהם הסיכונים השכיחים העלולים להשפיע על עתיד המשפחה?, מהי דרגת ה“מהותיות“, כלומר החשיבות, של הסיכונים? – הכוונה היא לפוטנציאל הנזק שעלול להיגרם למשפחה, אם יתממש סיכון מסוים, ומה זה אומר לגבי החשיבות העתידית של סיכון מסוים.

הסקירות נערכות לאור התפתחות תחום ניהול הסיכונים בשנים האחרונות, לרבות התמורות והמגמות בהוראות הרגולציה, ומטרתן למזער סיכונים ולאפשר תכנון פיננסי נכון שיעניק לנו שקט נפשי וחוסן כלכלי.

דילוג לתוכן