תנאי שימוש באתר
כללי
המשתמש מסכים ומאשר כי כל מידע שימסור באמצעות האתר קרני פתרונות פיננסים לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או שירותים של קרני פתרונות פיננסים, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה ויהווה הסכמה ברורה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין. למען הסר ספק, הדברים מובאים ומובעים בלשון זכר יחיד לצורכי נוחות בלבד. בהיכנסך לאתר הנך מאשר ומביע את הסכמתך לתנאים שיפורטו להלן.
לצורך קבלת מידע על המשתמש למסור את פרטי הקשר עמו. המשתמש מודע לכך כי אין למסור פרטים בדויים.
המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מסכים שהמידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של קרני פתרונות פיננסים, ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד. בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ולכל דין.
שינוי תנאי השימוש
לקרני פתרונות פיננסים הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב את המשתמש/הגולש ממועד פרסומו באתר.
הגבלת השימוש והאחריות באתר
המשתמש מסכים ומצהיר כי הוא עושה שימוש באתר על אחריותו בלבד, כמו כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי קרני פתרונות פיננסים לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט.
הפרסומים באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם והם אינם מהווים ייעוץ השקעות. קרני פתרונות פיננסים מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם. הפרסומים הם כללים ואינם באים להחליף קבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים האישיים של כל משתמש.
קרני פתרונות פיננסים רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ללקוחותיה, וכן ליצירת קשר עמך לצורך הצעת מוצרים המשווקים באמצעותה והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. משתמש שאינו חפץ בשמירת פרטיו האישיים כאמור בסעיף זה, יפנה אל קרני פתרונות פיננסים באמצעות דרכי הקשר המופיעות באתר.
קניין רוחני
כל המידע והחומרים המצויים באתר, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה ואמצעים אחרים המצויים באתר, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכיות קנייניות נוספות. האתר כיצירה מוגן באמצעות זכויות יוצרים. השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת.
אבטחה
קרני פתרונות פיננסים עושה שימוש באמצעי אבטחה הנראים לה מתאימים. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. עם זאת קרני פתרונות פיננסים אינה יכולה להבטיח אבטחה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך השימוש באתר. קרני פתרונות פיננסים לא תשא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
סמכות שיפוט
על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל.

תקנון ותנאי שימוש באתר כללי
City, State

ליצירת קשר לחץ כאן >>