20160406a2a

הגדרתו של המושג ”סיכון“ משתנה לעיתים לפי גישות שונות, והמטרות השונות של תהליך ניהול הסיכונים. ההגדרה של סיכון היא:
”חשש או אפשרות לאירוע אשר עלול לגרום לנזק או להפסד". האפשרות להתרחשות אירוע כלשהו, עלול לגרום לפגיעה בתוכניות העתידיות של המשפחה או לאי-השגתם. על-סמך הגדרה זו, יש לקבוע ולזהות את היעדים ובהתאם להם ניתן לאתר את המקומות שבהם ישנה חשיפה לסיכון. כל אדם פועל במספר מישורים החושפים אותו למגוון סיכונים. כדי לערוך בחינה כזו, הסקירה מנסה להתמודד עם כמה שאלות מרכזיות: מה הם הסיכונים השכיחים העלולים להשפיע על עתיד המשפחה, מה דרגת ה“מהותיות“, כלומר החשיבות, של הסיכונים? הכוונה היא לפוטנציאל הנזק שעלול להיגרם למשפחה אם יתממש סיכון מסוים ומה זה אומר לגבי החשיבות העתידית של סיכון מסוים. הסקירות נערכות לאור התפתחות תחום ניהול הסיכונים בשנים האחרונות, לרבות התמורות והמגמות בהוראות הרגולציה.

בקרני וילנצי'ק נתאים את תכנית ניהול הסיכונים לך ולמשפחתך באופן אישי ופרטני כדי למזער את הסיכונים למינימום האפשרי. תכנית משולבת של תכנון פיננסי נכון תעניק לך ולמשפחתך שקט נפשי וביטחון לעתיד המשפחה.